Design your Dreams

Моделирай мечтите си

Урегулиране на поземлени имоти

Съгласно нормативната уредба на Република България – “урегулиран поземлен имот” или “урегулиран имот” е поземлен имот, за който с подробен устройствен план са определени граници, достъп от улица, път или алея, конкретно предназначение и режим на устройство.

Подробните устройствени планове (ПУП) могат да бъдат:

  • План за регулация и застрояване – ПРЗ (план за регулация на поземлени имоти и за режим на застрояване);
  • План за регулация – ПР (план за регулация на поземлени имоти без режим на застрояване). Планът за регулация може да бъде план за улична регулация – ПУР (план за регулация само на улици и на поземлени имоти за обекти на публичната собственост);
  • План за застрояване – ПЗ;
  • Работен устройствен план – РУП (план за застрояване).

За изработването на ПУП е необходимо да разполагате със следните документи:

  • Мотивирано предложение;
  • Допускане на устройствена процедура;
  • Актуална скица;
  • Документ за собственост (нотариален акт, решение на поземлена комисия и др.)

„ТЕРАЕКСПЕРТ” притежава натрупан професионален опит, за да Ви съдейства в зависимост от Вашите нужди.