Design your Dreams

Моделирай мечтите си

Услуги

Индивидуално консултиране в зависимост от типа и особеностите на недвижимия имот. Презентиране на най-подходящия план за реализацията на имота въз основа на неговите характеристики и местонахождение.

Урегулиране на поземлени имоти

Съгласно нормативната уредба на Република България – “урегулиран поземлен имот” или “урегулиран имот” е поземлен имот, за който с подробен устройствен план са определени граници, достъп от улица, път или алея, конкретно предназначение и режим на устройство.

Подробните устройствени планове (ПУП) могат да бъдат:

 • План за регулация и застрояване – ПРЗ (план за регулация на поземлени имоти и за режим на застрояване);
 • План за регулация – ПР (план за регулация на поземлени имоти без режим на застрояване). Планът за регулация може да бъде план за улична регулация – ПУР (план за регулация само на улици и на поземлени имоти за обекти на публичната собственост);
 • План за застрояване – ПЗ;
 • Работен устройствен план – РУП (план за застрояване).

За изработването на ПУП е необходимо да разполагате със следните документи:

 • Мотивирано предложение;
 • Допускане на устройствена процедура;
 • Актуална скица;
 • Документ за собственост (нотариален акт, решение на поземлена комисия и др.)

„ТЕРАЕКСПЕРТ” притежава натрупан професионален опит, за да Ви съдейства в зависимост от Вашите нужди.

Окрупняване на имоти

 • Дава възможност за привличане на големи инвестиции и облагородяване на земеделски земи;
 • Кооперирането между собствеността позволява развитието на широк спектър от дейности;
 • Изграждане на малки функционални квартали в близост до София със завършен цикъл на комуналните услуги в него;
 • Създават се иновативни решения за общото и целесъобразно използване на инфраструктурата;
 • Оказва подкрепа при окрупняването на земеделски земи като по този начин спомага за увеличаването на производството на местни продукти, спазвайки принципите на устойчивото развитие;
 • Окрупняването на имоти около столицата има големи предимства за едрия бизнес, тъй като е подходящ вариант за локализирането на производствени мощности в непосредствена близост до пласиране на произведената продукция.

Правни услуги

 • Помощ в подготовката на необходимата документация за покупка или продажба на имот в района на София или страната;
 • Съдействие при идентифициране и локализиране на недвижими имоти;
 • Проверка по партидата на имота (собственост и вписвания)
 • Подкрепа при изготвянето и внасянето на документи пред съответните ведомства в зависимост от избраната от Вас процедура (ПУП, делба на имоти, покупко-продажба, ипотека, апортна вноска и др.);
 • Промяна на предназначението на земеделски земи;
 • Съдействие при частично изменение на поземлени и урегулирани поземлени имоти;
 • Изготвяне на нотариални актове, споразумения, договорни отношения, изготвяне на заявления, декларации и др.

Консултантски услуги

 • Подкрепа, професионални съвети и консултации при покупко-продажбата на недвижим имот;
 • Подготовка на всички необходими работни планове и части: архитектурни, строителни, ВиК, електрическа, планове за пожарна безопасност, озеленяване и др;
 • Окончателни доклади за представянето на всички планове, упоменати по-горе, пред общината.
 • Прединвестиционно проучване и документиране на нуждите на инвестиционното намерение на обекти и недвижими имоти;
 • Анализ и оценка на идеята за финансиране и съдействие за формулиране на оптимален вариант на проектното предложение;
 • Определяне на задължителните изисквания и параметри при подготовка на проектното предложение;
 • Изясняване, набавяне и изготвяне на изходни данни и необходимите формуляри (документи) при кандидатстване по европейските фондове в областта на имуществото (за жилищно строителство и земеделски земи) в България;
 • Изготвяне на бизнес план;
 • Изпълнение, мониторинг и управление на проекти съгласно изготвения Бизнес план.