Design your Dreams

Моделирай мечтите си

За нас

„ТЕРАЕКСПЕРТ” е създадена през 2008 г. През годините от основаването си до днес дружеството успешно разгръща своя бизнес в сферата на недвижимите имоти. Дружеството се специализира в привличането и реализирането на инвестиции в земеделски земи и парцели в близост до гр. София. Компанията придобива значителен опит чрез осъществяването на множество сделки. Освен покупко-продажбата на имоти „ТЕРАЕКСПЕРТ” се задълбочава в професионалното изготвяне и финализиране на необходимата документация, отговаря за внасянето на изискуемите документи в съответните ведомства и агенции, следи за спазването на изисквания и срокове.

„ТЕРАЕКСПЕРТ” работи усилено, за да предостави завършен продукт и услуга, в които клиентите да инвестират с увереност в бъдещето си.

Принципите на работа на „ТЕРАЕКСПЕРТ” се основават на няколко основни стълба:

 • Лоялност
 • Професионализъм
 • Прозрачност
 • Адаптивност
 • Иновации

Мисия

Покупката на имот представлява изключително благоприятна и дългосрочна инвестиция.

Обектът на дейността си „ТЕРАЕКСПЕРТ” развива в покрайнините на София, тъй като следва трайната тенденция, наблюдавана през последните години, а именно субурбанизацията. Тя е типичен естествен процес на развитие, особено в големите и силно населени региони, чиито жители често решават да сменят местожителството си от централните към периферните зони на урбанизираната територия. Това позволява на множество семейства да живеят в спокойна, природна и по-чиста среда, без да се налага да бъдат далеч от основните икономически, политически, социални и културни събития в града. В България процесът се наблюдава основно в малките населени места около София, Варна и Пловдив.

„ТЕРАЕКСПЕРТ” се стреми да удовлетвори напълно нуждите на търсещите имот, като отчита съвременните тенденции на развитие на пазара. Дружеството работи за постигане на максимално ниски цени и изгодни условия за клиентите.

Сред приоритетите на дружеството са популяризирането и внедряването на съвременните технологии за преобразуване на електрическа енергия от алтернативни източници (ВЕИ), строителството на висококачествени пасивни къщи, използването на щадящи околната среда материали.

Инвестиции в имоти

През последните години се наблюдава все по-засилен интерес към закупуването на имоти с цел строителство на еднофамилни къщи за постоянно жителство. Предимството при закупуване на такъв тип имоти се дължи на факта, че голяма част от търсещите разбират важността на близостта до големия град, чистата околна среда, удобството да обитаваш къща пред това да живееш в жилищен многофамилен блок. Освен това, по-голямата част от жилищният фонд в София е силно остаряла, а новопостроените сгради запазват високи ценови равнища.

Повечето от етажните многофамилни сгради в България са построени в първата половина на XX век по монолитната скелетно-гредова система с тухлени фасадни и вътрешни стени. Основни строителни системи през втората половина на века са били едропанелната, едроплощният кофраж, пълзящият кофраж и пакетно-повдиганите плочи. В процеса на експлоатация отделните системи на сградите стареят различно. Това се отнася за покривите, фасадите, инсталациите, дограмата и самата конструкция. Нерегламентираните преустройства през годините обаче създават реална опасност за тежки строителни аварии. Това е съществен аргумент при избора на търсещите дом, особено когато в по-голяма част от случаите им се налага да използват заемни средства за покупката на имот/жилище. Едноличната собственост върху имот дава различни възможности при начина на застрояване, облагородяването, снабдяването е електроенергия, топлоенергия и вода от алтернативни източници.

Технологичната модернизация при внедряване на ВЕИ в строителството, мерките за енергийна ефективност и осигуряването на нуждите на новодомците от ел. и топлоенергия предоставят големи възможности за сформирането на енергийно независими общности. Използването на възобновяемите източници не представлява ненужен лукс, а необходимост, чието значение ще расте стремително. Децентрализацията е възможен и необходим начин за управление на личната собственост, който позволява свободата на избора на ресурси и доставчици.

Продажбите и консултирането на имоти за ниско жилищно строителство в покрайнините на гр. София е сред основните дейности на „ТЕРАЕКСПЕРТ”.

Цели

„ТЕРАЕКСПЕРТ” планира да разшири спектъра от дейности, които предлага на своите клиенти, като по този начин да отговори на изискванията им от правен аспект и консултантски услуги:

 • Разширяване на позициите на „ТЕРАЕКСПЕРТ” на пазара на имоти за ниско жилищно строителство в покрайнините на гр. София;
 • Максимално оптимизиране на процесите с цел облекчаване на клиентите при покупка на урегулиран имот и подкрепа при промяна на предназначението му е отправна точка на дружеството;
 • Удовлетворение при покупката на имот;
 • Предлагане на висококачествени консултантски услуги и продукти;
 • Планира се и разширяване на дейността в пространствен аспект – и други атрактивни райони на територията на Република България;
 • Изготвянето на анализи, доклади, анализ на риска за състоянието;
 • Прединвестиционни проучвания при изготвянето на проектни предложения при проектирането на сгради и съоръжения върху закупените имоти също са сред важните цели пред „ТЕРАЕКСПЕРТ”.

Устойчиво развитие

Дейността на „Тераексперт” е насочена към създаването на предпоставки за широкото разпространение на устойчивото развитие в сферата на земеделските земи и търговията с имоти.

Според Резолюция на Европейския парламент от 31 януари 2008 г. по плана за действие за енергийна ефективност: реализиране на потенциала (2007/2106(INI))  в т.29 от “Изисквания за енергийна ефективност на сградния фонд” са описани ангажиментите, които всички държави членки на ЕС са длъжни да изпълнят. Нормативните изисквания за постигане на целите на ЕС за устойчив, интелигентен и приобщаващ растеж са пряко свързани с изготвянето и имплементирането на стратегически и планови документи от законодателство на ЕС в българските нормативни документи. Това неминуемо ще се отрази върху строителната индустрия в България и за в бъдеще. Заедно с това, опитите за подобряване характеристиките на сградите ще доведат до редица благоприятни последици.

„ТЕРАЕКСПЕРТ” цели да популяризира и разяснява на своите клиенти концепцията за ползите и преимуществата на пасивните сгради. Дружеството, освен предлагането на подходящи имоти, съдейства и активно при желание от страна на клиентите за изготвяне на конкретен технически проект за пасивна къща.

Пасивната сграда е онази, на която комфортен вътрешен климат може да бъде поддържан без активни отоплителни или охладителни системи (Адамсън 1987 и Файст 1988). Сградата се отоплява или охлажда сама, оттам е и определението – “пасивна”.

Пасивна е онази сграда, която отговаря на следните задължителни изискванията на стандарта:

 • Специфична нужда от енергия за отопление и вентилация не повече от 15kWh/m2годишно.
 • Общо потребление на сградата за всички нужди не повече от 120kWh/m2 годишно.
 • Въздухопроницаемостта на сградата трябва да е не по-голяма от 0,6 пъти нейния обем при разлика в наляганията на въздуха вътре и вън от 50 Ра.