Design your Dreams

Design your dreams

FAQ

Frequently asked questions

Да, съгласно НАРЕДБА № 19 от 25 октомври 2012 г, но параметрите които ще ви бъдат дадени с разрешителното за строеж са много малки, а и всички разходи по присъединяването на имота към ВиК, Ел. разпределение и др. ще бъдат за ваша сметка и те са изключително скъп разход. За да се осъществи строителство, с висока плътност на застрояване, земеделската земя трябва да се урегулира по съответната процедура.
Земеделската земя ще се превърне в урегулиран поземлен имот, в който ще може да се строи.
Съгласно ЗУТ: "Урегулиран поземлен имот" или "урегулиран имот" е поземлен имот, за който с подробен устройствен план са определени граници, достъп от улица, път или алея, конкретно предназначение и режим на устройство.
Промяна на предназначението на земеделска земя е сложна процедура, изискваща последователно съгласуване с множество институции, което е свързано с изготвяне на ред документи. Ние можем да изготвим всички документи за урегулиране на вашия имот, от самото начало, преминаване през всички институции, до изваждане на крайния акт по промяната. Свържете се с нас на посочените контакти, ако сте собственик на земя и имате идеи. Ние ще Ви предоставим индивидуална консултация относно най-добрата реализация на имота Ви.
За да се урегулира даден имот, същия трябва да отговаря на редица условия, едно от които е да има подсигурен достъп. Благодарение на дългогодишната ни практика, имаме различни предложения дори и за имоти без подсигурен достъп. Контакти
В зависимост от параметрите, квадратурата, както и от зоната, в която се намира, в урегулирания имот могат да бъдат построени от една до няколко сгради. Можем да Ви предоставим индивидуална консултация относно какво може да се проектира за съответния имот. Индивидуална консултация
съгласно ЗУТ, "Плътност на застрояването" е отношението на сбора от застроените площи на основното и допълващото застрояване спрямо площта на урегулирания поземлен имот, изразено в процент. Плътност на застрояване може да се определя и общо за квартал, устройствена територия или зона, както и за части от тях.
Коефициент на интензивност на застрояването - съгласно ЗУТ - "Интензивност на застрояване" на урегулирания поземлен имот е отношението на разгънатата застроена площ към площта на урегулирания имот, изразено в абсолютно число. Интензивност на застрояване може да се определя и общо за квартал, устройствена територия или зона, както и за части от тях.
Съгласно ЗУТ-"Преместваем обект" е обект, предназначен за увеселителна, търговска или друга обслужваща дейност, който може след отделянето му от повърхността и от мрежите на техническата инфраструктура да бъде преместван в пространството, без да губи своята индивидуализация и възможност да бъде ползван на друго място със същото или с подобно предназначение на това, за което е ползван на мястото, от което е отделен, като поставянето му и/или премахването му не изменя трайно субстанцията или начина на ползване на земята, както и на обекта, върху който се поставя или от който се отделя.
Съгласно ЗУТ: "Рекламен елемент" е преместваем обект със самостоятелна или полусамостоятелна конструкция, който се закрепва временно върху терен, сграда или друг обект, при необходимост и с фундамент, и служи за извършване на реклама.